Recruiters; die ellendige leugenaars./Recruiters; those miserable liars./Reclutadores; esos miserables mentirosos.

Recruiters; die ellendige leugenaars.

Het is alweer twee jaar geleden dat ik in Nederland aankwam en de eerste weken van mijn ervaring, is iets dat ik heel vaak heb zien herhalen. Ik zal het uitleggen;

Recruiters zijn vestigingen van bedrijven die werknemers uit andere EU-landen voorzien van de zogenaamd noodzakelijke contacten om Nederland te bereiken en aan het werk te gaan. Deze kantoren zijn gevestigd in de landen van herkomst van de arbeiders.

Wanneer u contact met hen opneemt, vragen zij u meestal persoonlijk te komen en wordt u geïnterviewd.

Tijdens het interview voeren ze een theaterstukje op. Ze laten je geloven dat er in Nederland oneindig veel mogelijkheden op je wachten, ze vertellen je over de voordelen van het wonen in één van de meest welvarende landen ter wereld en de voordelen van het krijgen van een baan met een aantal betaalde uren per week volgens de Dutch way of life. Zoals de Spaanse uitdrukking gaat: ze verkopen je de motorfiets. Beter gezegd: ze verkopen je de Hollandse fiets. Zonder remmen, want die heb je natuurlijk niet nodig.

Op de eerste dag van aankomst in Nederland, zou er gezorgd worden voor vervoer naar het stadje Epe. Maar ze waren er niet, ze waren vertrokken. Ze konden niet op me wachten. Gelukkig was er iemand die me aanbood naar de camping te brengen waar ik zou verblijven.

Toen kwam de eerste dag dat ik aan mijn werk zou beginnen, productiewerk bij een Giant fietsen-fabriek. Op de parkeerplaats van de camping verscheen toen een vrouw, genaamd Femke Warmerdam. Ze sprak Spaans, en was de werkcoach van het Tempo Team.

Femke Warmerdam vertelde mij, en 10 andere arbeiders, dat de Giant-productielijn voor fietsen was niet door zou gaan. Dat ze op dit moment geen werk voor ons hadden, maar dat we indien mogelijk geïnformeerd zouden worden over de mogelijkheid van een andere baan. Een belangrijk detail van deze informele bijeenkomst midden op de parkeerplaats van de camping was dat ik haar vroeg vanaf wanneer ze dit wisten. Dat was al sinds vrijdag. Mijn vliegtuig was op zaterdag naar Nederland vertrokken, maar ja: op zaterdag werkte ze niet. In ieder geval niet die dag, beweerde ze.

Na een aantal dagen zonder werk vertelden ze me dat ik de app van een ander bedrijf moest downloaden, omdat Tempo Team geen baan meer voor ons had. “Download de Ranstad-app.” De volgende dag kregen we te horen dat ze een baan voor ons hadden geregeld. Wat een toeval!!! Ze hadden een auto voor ons beschikbaar om de 100 km af te leggen van de camping naar het werk. De nieuwe klus was niet langer het monteren van de prachtige fietsen van Giant in Lelystad, nu zouden we vrachtwagens lossen in een GLS magazijn in Utrecht. Nachtwerk in het meest welvarende land van Europa, voor 10,08 euro per uur. Twee uur reizen per dag, natuurlijk zonder betaling.

Maar goed. Ik was nogal wanhopig op zoek naar werk vanwege mijn financiële situatie, en ik moest het maar accepteren. Al deed ik dat niet zonder deze afschuwelijke vrouw te laten zien hoe oneens ik er mee was.

We hebben verschillende e-mails uitgewisseld, en van alle e-mails die ze me stuurde, zal ik nooit één van de eerste vergeten, waar ik haar op een vriendelijke manier ‘vriend’ noemde. Ik ben niet zo’n idioot om te denken dat ze mijn vriend was. Vrienden zijn er altijd weinig en niet te overzien, maar zo spreken we in mijn land.

Femke Warmenrdam antwoordde nogal grof dat ze niet mijn “vriend” was. En het is waar; Ik zou nooit vrienden met u zijn, mevrouw. Ik hoop dat je hebt begrepen dat het door diplomatie in mijn wanhoop was dat ik je een vriend noemde en niet ‘rotzooi’ zoals je verdiende.

David, de recruiter van Temporales (gevestigd in de Calle de Gran Vía Majadahona in Madrid), was ondertussen op vakantie en reageerde niet op mijn e-mails of whatsapp berichten. Zouden ze nog steeds kosten in rekening brengen voor dit bedrog? Zou het kunnen dat Tempo Team al veel klachten heeft voor vergelijkbare zaken? Waarom heb ik dozen geladen bij GLS? David genoot van een goede vakantie terwijl Temporales dat jaar een omzet van een half miljoen euro had.

Dus lieve lezers, want jullie zijn vriendelijke mensen, weet heel goed dat je door recruiters en personeel van deze uitzendbureau’s nachts op 100 km van de camping waar je verblijft, dozen op de lopende band kunt laden.

En ik begrijp heel goed dat de omstandigheden nog steeds beter zijn dan die van onze landen van herkomst. Ik zou je nooit zeggen om niet hier te komen. Maar als je komt, dan gebeurt er met je wat ik hier schrijf. Als je komt, dan vernedert een Femke Warmerdam jou of jouw collega’s. Als je komt en je problemen hebt in Nederland, dan verstopt David van Temporales – of een andere van deze ellendige leugenaars – zich in augustus of december in een villa in Benidorm.

En als ze bij Tempo Team een fiets inruilen voor een lopende band met dozen, dan kan je rekenen op één van de vele mechanismen die in dit land bestaan, georganiseerd door menselijke en vriendelijke arbeiders en mensen. Zelfbestuurd en onafhankelijk. Ook als je iemand kent die dit doormaakt, geef die onze contactgegevens. Hier kan je ons vinden!

www.vloerwerk.org / info@vloerwerk.org / www.facebook.com/vloerwerk

Vloerwerk S.N.

aka de vriendelijken


Recruiters; those miserable liars.

It has been two years since I arrived in the Netherlands and the first weeks of what was my experience is something that I have seen repeated quite often. I will explain;

Recruiters are branch offices of companies that provide workers from other EU countries with what are supposed to be the necessary contacts to reach the Netherlands and start working. These offices are located in the workers’ countries of origin.

When you contact them, most of the time, they ask you to come in person and you are interviewed.

During the interview they develop a Theater. They make you believe that there in the Netherlands endless opportunities await you, they tell you about the advantages of living in one of the most prosperous countries in the world and the benefits of obtaining a job with a number of paid hours a week to the Dutch way of Life. Using a Spanish expression it would be something like; They sell you the motorcycle. Or rather; They sell you the Dutch bike. Without brakes of course, you will not need them.

When i arrived in the Netherlands, the first day i got off the plane; them, who had ensured that transportation to the small town of Epe was assured; they were not there, they had left. They couldn’t wait for me. Well, luckily I had someone and he offered to take me to the campsite where I was staying.

Well, the first day that I was supposed to start at my job, a serial production line of Giant bicycles; in the parking lot of the campsite; this woman named Femke Warmerdam appeared. She spoke Spanish. She was the Tempo Team work coach.

Femke Warmerdam told me, and 10 other workers, that the Giant bicycle production line had been canceled. That at the moment they did not have work for us but that we would be informed about the possibility of another job. An important detail of this informal meeting in the middle of the camping car park was that I asked her from when they handled that information and her response was; since Friday. My plane had left on a Saturday but she didn’t work on Saturdays. At least not that one, as she claimed.

After several days without working, they told me that I had to download the application for another company’s phone because Tempo Team no longer had a job for us. Download the Ranstad app. The next day we were informed that they had arranged a job for us. Also, what a coincidence!!!, they had a vehicle available for us to travel the 100 km that separated us from the campsite and work. The new job was no longer assembling Giant’s beautiful bikes in Lelystad, now we would load/unload trucks in a GLS warehouse. Night time of the most prosperous in europe for 10.08 euros per hour. Two hours of travel a day without pay of course.

Good. I was quite desperate for my financial situation and I had to accept it. Not without making this hideous woman see my disagreement about it.

We exchanged several emails and among all the ones she sent me I will never forget, one of the firsts, where I, in a friendly way, called her “friend.” I’m not such an idiot to think that she was my friend. Friends are always few and incalculable, but that’s how we speak in my country.

Femke Warmenrdam replied in a rather rude way that she was not my “friend”. And it is true; I would never be friends with you, ma’am. I hope you have understood that it was diplomacy within my despair that made me call you friend and not a piece of trash as you deserved it.

While this was happening David from the Temporales recruiter, located in Madrid, Calle de Gran Vía Majadahonda; he was on vacation and mysteriously did not respond to any of my emails or wasap messages. Would they still charge for that cheating recruitment? Could it be that Tempo Team already has many complaints for similar cases? Why did I end up loading boxes at GLS? David enjoyed a good vacation while Temporales had a turnover of half a million euros that year.

So dear readers, because you are friendly people, know well that among recruiters and staff of these ETTs you may end up loading boxes on the conveyor belt at night 100 km from the campsite where you will be staying. What about bicycles!?; they greet you!!!.

And I understand quite well that the conditions are still better than those of our countries of origin. I would never tell you not to come. But if you come and what I write happens to you. If you come and a Femke Warmerdam humiliates you or your teammates. If you come and have problems in the Netherlands and David de Temporales, or any other of these useless liars, he hides in a chalet in Benidorm any August or December. If in Tempo Team they change you a bicycle for a conveyor belt of boxes; You can count on one of the many mechanisms that exist in this country organized by human and friendly workers and people. A self managed and independent one.

And if you know someone who is going through the same thing; pass him our contact, here we are;

Vloerwerk S.N.

aka the friendlies.


Los reclutadores; esos mentirosos miserables.

Hace ya dos años que llegué a Paises Bajos y las primeras semanas de lo que fue mi experiencia es algo que he visto como se repite con bastante frecuencia. Les explico;

Los reclutadores son unas oficinas sucursales de las empresas que nos proveen a los trabajadores de otros paises de la UUEE con lo que se supone son los contactos necesarios para llegar a Paises Bajos y poder empezar a trabajar. Estas oficinas estan ubicadas en los países de origen de los trabajadores.

Al contactarlos, la mayoría de las veces, te piden que vayas en persona y se te hace una entrevista.

Durante la entrevista ellos desarrollan un Teatro. Te hacen creer que allá en los Paises Bajos te esperan un sin fin de oportunidades, te hablan sobre las ventajas de vivir en uno de los paises mas prosperos del mundo y de las bondades de obtener un trabajo con un numero de horas a la semana remuneradas al Dutch way of Life. Usando una expresión española sería algo así como; te venden la moto. O mejor dicho; te venden la bicicleta holandesa. Sin frenos claro, no los vas a necesitar.

Al llegar a Paises Bajos, el primer dia que baje del avion; ya ellos, que habían asegurado que el transporte hasta el pequeño pueblo de Epe estaba asegurado; no estaban, se habían marchado. No pudieron esperar por mi. Bien, por suerte contaba con alguien y se ofreció a llevarme hasta el camping donde me alojaban.

Pues bien, el primer día que se suponía debía empezar en mi trabajo, una linea de producción en serie de las bicicletas marca Giant; en el estacionamiento del camping; apareció esta mujer llamada Femke Warmerdam. Ella hablaba español. Era la work coach de Tempo Team.

Femke Warmerdam nos dijo a mi, y a otros 10 trabajadores mas, que la linea de producción de bicicletas Giant se había cancelado. Que por el momento no tenían trabajo para nosotros pero que en lo posible se nos comunicaría sobre la posibilidad de otro empleo. Un detalle importante de esta reunión informal en medio del parking del camping fue que yo le pregunté desde cuando manejaban esa información y la respuesta de ella fue; desde el viernes. Mi avión había salido un Sabado pero ella no trabajaba los Sabados. Al menos no ese, como ella afirmó.

Tras varios días sin trabajar me comunican que debía descargar la aplicación para el teléfono de otra empresa porque ya Tempo Team no tenía trabajo para nosotros. Descargue la aplicación de Ranstad. Al día siguiente nos informaron que habían arreglado un trabajo para nosotros. Que ademas, vaya casualidad, tenían un vehiculo disponible para que nos desplazaramos los 100 Km que nos separaban del camping y el trabajo. El nuevo empleo ya no era armando las hermosisimas bicicletas de Giant en Almere, ahora descaragaríamos camiones en una nave de GLS. Horario nocturno de los mas prosperos de europa por 10,08 euros la hora. Dos horas de viaje diarias sin remuneración por supuesto.

Bien. Yo venía bastante desesperado por mi situación económica y tuve que aceptarlo. No sin hacerle ver a esta horrenda mujer mi disconformidad al respecto.

Intercambiamos varios emails y dentro de todos los que me envió nunca me voy a olvidar de uno de los primeros, donde yo, de manera amigable le llamaba “amiga”. No soy tan imbecil para pensar que ella era mi amiga. Los amigos son siempre pocos y de un valor incalculable, pero así hablamos en mi país.

Femke Warmenrdam me respondió de una manera bastante grosera que ella no era mi “amiga”. Y es cierto; jamas sería amigo de usted señora. Espero haya entendido que fue la diplomacia dentro de mi desesperacion lo que me hizo llamarle amiga y no basura como se lo merecía.

Mientras esto sucedía David de la reclutadora Temporales, sita en Madrid Calle de Gran Vía Majadahonda; estaba de vacaciones y misteriosamente no respondía a ninguno de mis correos ni a los mensajes de wasap. ¿Igualmente cobrarían por ese reclutamiento tramposo? ¿Será que Tempo Team ya tiene muchas denuncias por casos similares? ¿Porque terminé caragando cajas en GLS? Unas buenas vacaciones disfrutaba David mientras Temporales facturaba ese año medio millón de euros.

Entonces amigos lectores, porque ustedes son gente amigable, sepan bien que entre reclutadores y staff de estas ETT pueden ustedes terminar cargando cajas en la cinta transportadora en un horario nocturno a 100 km del camping donde seras alojado. ¿¡Y las bicicletas!?; te saludan.

Y yo comprendo bastante bien que aún así las condiciones son mejores que aquellas de nuestros países de origen. Jamas te diría que no vengas. Pero si vienes y te sucede esto que escribo. Si vienes y una Femke Warmerdam te humilla a ti o tus compañeros. Si vienes y tienes problemas en Paises Bajos y David de Temporales, o cualquier otro de estos mentirosos descarados, se esconde en un chalet en Benidorm de cualquier agosto o diciembre. Si en Tempo Team te cambian una bicicleta por una cinta transportadora de cajas; puedes contar con uno de tantos mecanismos que existen en este país organizados por trabajadores y personas humanas y amigables. Uno autogestivo e independiente.

Y si conoces a alguien que está pasando por lo mismo; pasale nuestro contacto, aquí estamos nosotros;

Vloerwerk S.N.

aka los amistosos.

Dit bericht zit in:

Categorie: Algemeen

Tag: uitzendbeureau