Overwinning HOS Vloerwerk

Vloerwerk 1 : HOS 0. Vloerwerk boekt eerste overwinning tegen schoonmaakbedrijf HOS

In de lente van 2017 heeft recent immigrante Paige geld nodig. Zij gaat schoonmaken voor HOS. Afspraak: zij maakt schoon, HOS betaalt. Paige maakt schoon volgens afspraak. HOS betaalt niet volgens afspraak. Paige is netjes en beleeft en klaagt maandenlang en blijft werken. Maar HOS is niet netjes en weigert al het schoonmaakwerk te betalen. Na amper 3 maanden had Paige bijna duizend euro tegoed van het bedrijf!

[english below]

Paige probeert verschillende dingen maar Vloerwerk blijkt de enige optie. Vloerwerk kiest altijd de kant van werkende mensen, maar Vloerwerk onderzoekt óók altijd wat er aan de hand is. Vloerwerk geeft haar groot gelijk! Ze sluit zich aan en maakt met Vloerwerk een actieplan.

Ons escalatiemodel

We voeren veel acties. Elke week gooien we een tandje er bij. We sturen een brief. We brengen een brief langs met een delegatie. We doen een laatste waarschuwing: picket bij hun kantoor. We blijven overleggen. We gaan naar het hotel waar Paige schoonmaakte. Dat vinden ze niet leuk. Telkens meer druk. We gaan er voor. We weten wat we doen. Samen zijn we sterk. Ze moesten eens weten.

HOS betaalt eerst een beetje en ze hopen dat we stoppen. Maar wij stoppen niet, wij gaan door. Even later betalen ze nog meer. Voor Paige voelt het al als een overwinning. We hebben het er over: doorknokken of niet? Dit is mooi zat. Het voelt goed. Belangrijkste voor haar en ons is niet het geld. Wat Paige vind is belangrijk. Wat voor ons ook belangrijk is, is dat we ze een lesje hebben geleerd. We tonen onze waardigheid en kracht. En dat is precies waarom het ook voor Paige als overwinning voelde.
[o wat komt dat mooi samen :o]

Moddergooiwedstrijd

Met deze eerste overwinning tegen HOS sluiten we een eerste hoofdstuk af in een rommelige campagne. Achter de schermen is het een ware moddergooiwedstrijd geworden. HOS heeft zelfs een advocatenkantoor op ons afgestuurd dat gespecialiseerd is in imago-schade nadat wij artikelen over hen gepubliceerd hadden op onze site. Daar hebben we veel gedonder mee gehad. Deze zijn nu weer terug geplaatst op de site met enkele wijzigingen. Ongeacht de nuances hebben Paige en wij altijd een eenduidig verhaal naar buiten gebracht. Vanaf moment 1 kwamen wij met uitgebreide en goed onderzochte berekeningen. HOS niet. HOS veranderde hun verhaal telkens. 1-0 voor Vloerwerk.

Overwinning – ronde twee

Eerst gaan we de overwinning vieren! We hebben 12 november een feestje in de Nieuwland, Pieter Nieuwlandstraat 93-95. We maken lekker eten voor onszelf. Een Vloerwerker treed op met zijn Ierse muziek. Organisatoren van de actie vertellen over hoe we hebben gewonnen! En laten we eens drinken op een succes van ons, er gaat zo veel in de wereld fout, nu hebben we eens wat goed geregeld! Vrienden, familie, sympathisanten; kom ook! Het wordt hartstikke leuk. Hoe vaak drink je nu op een overwinning?

Hoe verder? We gaan ons inzetten om andere HOS werkers te ontmoeten om hen te vertellen wat we hebben gedaan. Om hen te vertellen dat solidariteit wél verder komt. Het verhaal van Paige doet ons vermoeden dat ook andere werkers bij HOS de dupe zullen worden van de geveinsde stukloonconstructie. HOS is één van de grootste leveranciers van schoonmakers aan hotels in Amsterdam. Ze zijn eerder in 2015 in opspraak geweest voor precies wat dat wij bevochten hebben samen met Paige: wij gaan er vanuit dat na verloop van tijd meer mensen zich aan zullen melden en dat HOS nog niet van ons af is.

Eerdere artikelen:
Verslag van actie bij kantoorpand van HOS en publicatie persbericht
Actie tegen loonroof door schoonmaakbedrijf HOS

 

Vloerwerk 1: HOS 0. Vloerwerk won the first victory against cleaning HOS!

In the spring of 2017, recent immigrant Paige needs money. She is going to clean for HOS. The deal is: she cleans, HOS pays. Paige agrees to cleans. HOS does not pay what is agreed. Paige is polite and honest but complains for months while she continues to work. But HOS is not honest and refuses to pay for the cleaning work. Within 3 months, Paige had almost a thousand euros credit from the company!
Paige tries different things, but Vloerwerk is the only option. Vloerwerk always chooses the side of working people, but Vloerwerk always researches what is going on. Vloerwerk agrees with her! She joins Vloerwerk and together they create a plan.

Our escalation model

We perform many actions. Every week we push bit by bit further. We send them a letter. After that we bring a letter with a group of people. We make a final warning: picket at their office. We continue negotiations. We go to the hotel where Paige is cleaning. They do not like that. Every time increasing pressure. We’re going for it. We know what we do. Together we are strong. Now they will know.

HOS first pays a bit and they hope we stop. But we do not stop, we continue. Later on they pay even more. For Paige it already feels like a victory. We’re talking about it: proceding or not? This is nicely done. It feels good.
What is important for her and us is that we taught them a lesson.
We show our dignity and strength and that is exactly why it also felt like a victory for Paige.

Mudslinging Contest

With this first victory against HOS we close a first chapter in a messy campaign. Behind the scenes, it has become a real Mudslinging Contest. HOS even sent us a law firm that is specialized in image slander after we published articles about them on our site. We had a lot of trouble with that. These have now been put back on the site with some changes. Regardless of the nuances we and Paige have always brought out an unequivocal story. From the first moment we arrived with extensive and well researched calculations. Not HOS. Each time HOS is changing their story. Round 1 for Vloerwerk!

Victory – round two

First things first, we celebrate the victory! On November 12 we had a party in the Nieuwland, Pieter Nieuwlandstraat 93-95. We treated ourselves with good food. one of the Vloerwerk workers performed with his Irish music. Organizers of the action talk about how we have won! And we drank on the success of ours. There is so much in the world wrong, now we have arranged something well!
The story of Paige makes us suspect that other workers at HOS will also be the victims of the feigned piece-wage construction. HOS is one of the largest suppliers of cleaners to hotels in Amsterdam. They were previously, 2015, in the news for exactly what we fought together with Paige for: we assume that more people will report after a while and that HOS is not yet rid of us.

Dit bericht zit in:

Categorie: Acties, HOS

Tag: overwinning, schoonmaak