Vloerwerk delegatie actie

Jiko en Vloerwerk hebben een ontslagvergoeding gewonnen!

We hebben onze eerste overwinning binnen! Jiko heeft een substantiële compensatie van zijn ex-baas gekregen. Na een stevig bezoek van een Vloerwerk-delegatie gooide hij al de handdoek in de ring. Precies drie weken nadat Jiko op staande voet was ontslagen was alles al rond. We hadden zo’n snelle overwinning niet verwacht, dus we waren al begonnen aan onze campagnestrategie en hadden al een actievergadering belegt. Die vergadering hebben we maar veranderd in een feestje!

Door Vloerwerk en Jiko

English Italiano

Het grootste deel van het afgelopen jaar zijn we bezig geweest onszelf op te richten en onszelf bekend te maken. Dat wil niet zeggen dat Jiko de eerste was die contact met ons opnam. Twee gingen hem voor maar beide haakten af vanwege persoonlijke redenen. Jiko’s campagne was dus onze eerste: dit succes, meteen aan het begin, laat zien dat Vloerwerk meer is dan alleen leuke ideeën en beloftes. Het laat de waarde zien van solidariteit, ideeën en ervaringen uitwisselen, en directe actie ondernemen: als we dit doen kunnen we een vuist maken. Ondertussen moeten we dit succes niet naar ons bol laten stijgen maar bij het plan blijven: geduld hebben, en met zorg en beleid voortgaan.

Voor wie de introductie heeft gemist: hier is het interview met Jiko

Babbelen met de baas

Nadat het onverwachte ontslag van Jiko ons ter oren was gekomen hebben wij twee keer Jiko begeleid naar zijn baas, als ‘een vriend die meekwam’. Tijdens deze gesprekken boden we Jiko de nodige morele ondersteuning, brachten we naar voren dat iets van compensatie voor het ontslag aan de orde was en wezen we op de ‘fouten’ in de administratie van het restaurant. Tijdens het eerste gesprek ontweek B. dit alles, en ging hij zelfs in de aanval met beledigingen van en leugens over Jiko. Zo zou hij helemaal geen kok zijn, maar afwasser. Hoe B. dan een restaurant kon runnen met op sommige avonden twee afwassers en geen koks, kon hij ook niet uitleggen. Het is B. niet gelukt om ons te provoceren: we bleven kalm en beleefd, en we volhardden in onze punten.

Hoe anders was de houding van B. in het daaropvolgende gesprek! Nu was Jiko opeens wel een kok, kreeg hij complimentjes over hoe goed en schoon hij altijd zijn werk had gedaan, en B. sprak hem aan met “vriend.” Had hij misschien door dat hij niet zo snel van Jiko af kon komen? Toch probeerde B. er nog relatief makkelijk vanaf te komen. Hij wist dat Jiko platzak was, dus probeerde hij hem af te kopen met een schamele 500 euro. Jiko wilde hem ook eigenlijk nooit meer zien en verder met z’n leven. Het is een gevoel dat veel mensen zullen herkennen, en er nog meer zullen begrijpen. Een gevoel dat voor een groot deel voortkomt uit het idee dat je machteloos bent. Dat B. geld aanbood was voor ons een teken: hij wist dat hij in de problemen zat en wij konden hier iets uitslepen.jiko-delegatie-2

Geef jezelf niet de schuld, Jiko.

We zijn niet alwetend en strijdbaar uit de lucht komen vallen. Tijdens deze campagne zagen we dat elkaar helpen in tijden van pech en spanning meer is dan alleen praktische kwesties oplossen. Toen we begonnen met de gesprekken was Jiko nog een slachtoffer die zichzelf de schuld gaf voor z’n sores: hij had niet door dat hij om de tuin was geleid door zijn ex-baas B. Jiko had werk en geld bitterhard nodig en B. gebruikte zijn economische overwicht op hem. Zo is het ook te begrijpen dat Jiko zo lang allerlei misstanden heeft verdragen en zelfs dacht dat het normaal was.

Tijdens de Vloerwerk-vergaderingen hebben we onze opties bekeken. Iedere aanwezige deed zijn duit in het zakje qua kennis en ervaring; we hadden elkaar ook nodig, niemand wist alles op voorhand. Jiko had nog een weifelende houding. Tijdens het vergaderen en de acties begon Jiko te snappen dat hij niet de schuldige was maar het slachtoffer. Toen besloot hij om er echt mee door te zetten en haalde hij er kracht uit. Op dat moment besloten we als Vloerwerk ook om dit echt op te pakken en begonnen we ons voor te bereiden op een campagne. We deden een interview met Jiko, dat redelijk goed gelezen is, en begonnen door het digitale en analoge papierwerk heen te spitten. Wat een zooitje had die B. er van gemaakt!

Vloerwerk delegatie actieDe eerste stap in onze strategie was een bezoek van een delegatie. B. verwachtte waarschijnlijk weer een soort van onderonsje met Jiko en een vriend van hem te kunnen hebben, in de hoop hem af te kunnen kopen. In plaats daarvan kwam een groep opdagen voor zijn restaurant. Sommigen bleven buiten, drie van ons gingen naar binnen. We riepen B. naar ons toe, “we willen even met je praten.” Maar de tijd van een vriendelijk gesprek lag nu achter ons. We hadden een flinke brief opgesteld waarin veel van wat B. fout had gedaan naar voren kwam. In de brief eisten we ook een flinke ontslagvergoeding.

B. probeerde ons te onderbreken maar de woordvoerder die we voor de gelegenheid hadden aangesteld praatte er gewoon overheen. Dat ging makkelijk, want B. was totaal verrast door wat er gebeurde. Op het ene moment voert hij een gesprek met Jiko en een vriend van hem, het volgende moment blijkt er een hele organisatie achter hem te staan! Na minder dan twee minuten binnen te zijn geweest vertrokken we weer. We gaven B. een aantal dagen om toe te geven, of anders kon hij acties verwachten. B. was met stomheid geslagen, en wij voelden ons fantastisch. Zelfs B. simpelweg vertellen waar het op stond, recht in z’n gezicht, voelde al als iets van een overwinning.

Niemand verwachtte dat de baas meteen toe zou geven. Maar hij belde ons al snel, en vroeg om onderhandelingen. Eenmaal aan het onderhandelen kwamen we gelijk met een uiteenzetting van de lange lijst aan onrechtmatigheden en slechte behandeling waar B. zich schuldig aan had gemaakt, en de gevolgen die dit voor Jiko had. Een verhitte discussie volgde. Toen leek hij opeens wat toe te geven, waarop Jiko zelf de uiteindelijke deal sloot. Jiko was erg blij, en wij natuurlijk ook. Een paar dagen later zijn we samen met B. nog naar de bank gegaan, waar hij onder onze ogen het geld overmaakte.

Tijdens deze campagne hebben we de rollen omgedraaid tussen Jiko en B.: niet langer werd de werker gesold door de baas; in plaats daarvan stond hij fier overeind, eiste en kreeg waar hij recht op had. Wat begon met het realiseren dat hij niet de schuldige was groeide door in het terugwinnen van trots. Jiko gooide zo wat hij zelf de ‘mentale slavernij’ noemde van zich af.

Word jij onze ‘volgende Jiko’?

We hebben van deze campagne genoten. We wonnen en we weten dat we opnieuw kunnen winnen. We willen meer acties doen. We weten dat er in onze regio veel mensen zijn als Jiko, en nog heel veel meer met andere problemen op hun werk. We hopen dat dit verhaal hen hoop en kracht geeft, en dat ze de moed zullen hebben het niet te pikken. Er voor te gaan, net als Jiko. Wij staan in ieder geval voor je klaar. Want heb je problemen op je werk? Alleen samen sta je sterk!

 


 

Jiko and Vloerwerk won a severance pay!

We’ve won our first victory! Jiko has recieved a substantial compensation from his former boss B. After a firm visit from a Vloerwerk delegation B. gave up. Exactly three weeks after Jiko got fired on the spot the whole thing was allready signed and sealed. We did not expect so soon a victory so we had allready started thinking out our campaign strategy and planned an action meeting. We turned this meeting into a party instead!

By Vloerwerk and Jiko

For the most part of the past year we’ve been busy with founding ourselves and getting people to know of our existence. That doesn’t mean that Jiko was the first person to contact us. Two people came to us before him but both didn’t want to go through with it for personal reasons. Jiko’s campaign was our first: this success, right away, showes that Vloerwerk is more then just nice ideas and promises. It showes the merit of being united in solidarity, sharing ideas and experiences, and taking direct action; doing so we can form a real force. That said, we shouldn’t let this success get to our heads but stick to the plan: have patience, move with care and prudence.

For those who missed out on the introduction: here’s the interview with Jiko.

Having talks with the boss

After we heard of the sudden dismissal of Jiko, we accompanied Jiko to see B., for two times, as ‘a friend coming along’. During these talks with B. we offered Jiko moral and practical support, helped raise the issue of a compensation for the dismissal and the ‘errors’ in the restaurants administration. During the first conversation B. would try to avoid these questions and even used slander and lies to go into the offensive, for example, by saying Jiko had never been a cook, but rather had been a dish-washer. What he could not explain was how he could run a restaurant on busy nights with no cooks at all and two dishwashers in the kitchen. B. did not manage to provocate us: we remained calm and polite, and sticked to our points.

How different was B.’s attitude at the second meeting. All of the sudden Jiko had been a cook, a hygienic and good one even. B. called him a friend and showered him with compliments. Maybe he realised he couldn’t get rid of Jiko that quickly? Still B. tried to get away easily. Knowing that Jiko was strapped for cash he tried to buy him off with a measly 500 euros. The temptation to take this money was big. Jiko also wanted to never see this guy again, to get it over with and get on with his life. A feeling many must recognize, a feeling which draws heavily on the idea of being powerless to resist. That B. offered that money was a sign to us instead: he knew he was in trouble, we could win something here.

Don’t blame yourself, Jiko.

We didn’t come falling from the sky all-knowing and militant. During this campaign we saw that helping eachother out in times of stress and misfortune is more then just fixing practical issues. When we we’re starting with the visits, Jiko was a victim feeling guilty for the situation he was in: he didn’t realize he was decieved by his ex-boss B. Jiko had a huge need for work and money and B. used his economical advantage over him. Which is also why Jiko ’tolerated’ such abuse for a long time, and even thought is was normal.

During Vloerwerk meetings we talked about our options. Everybody present added his bit of knowledge and experience, and we needed eachother, because no one knew it all on forehand. Jiko was still in doubt at first. While meeting, discussing and doing the actions Jiko started understanding he wasn’t the culprit, but the victim. Then he really decided to push through, and took strength of it. This is when we as Vloerwerk also decided to take this up for real and started preparing ourselves for a campaign. We did an interview with Jiko, which was a quite popular article, and started digging in the digital and analog paperwork. What a mess that B. made!

First step in our strategy was a delegation visit. B. probably expected another semi-private conversation with Jiko and a friend of his, hoping to buy him off. Instead a group showed up in front of his restaurant. Some stayed outside, three of use went inside. We called him toward us: “B., can you come here, we want to have a word with you”. The friendly chats were over. We had a big letter documenting many things he’d done wrong. In this letter we demanded a substantial compensation.

B. tried to get in between but the spokesperson we’d picked for the action just kept on talking. B. was so suprised that we could do this easily. One moment he’s talking to ‘a friend’ of Jiko, the other moment it turns out Jiko has a organisation standing behind him! Not even two minutes after we went inside we left again. We had given B. a number of days to give in, or else, to expect protests. When we left he was standing there, letter in hand, not knowing what exactly just happened. Our mood, on the other hand, was great: just to tell him the truth, right in his face, was a win.

No one at Vloerwerk expected him to give in right away. But he did and he called, asking us to come negotiate. That day we were even better prepared and put before him a second, longer, list of abuses and malversations and their financial implications for Jiko. A heated discussion followed. Then he caved it and some negotiating later Jiko himself closed the deal. Jiko was very happy and us aswell offcourse. A few days later we met B. again, this time in a bank, we he wanted to show us in person that he was transferring the money.

During this campaign we reversed the roles between Jiko and B.: no longer was the worker pushed around by the boss, but rather he stood up straight, demanded and got his rights. What started by realizing he wasn’t to blame evolved into taking pride back. Jiko threw off some of the ‘mental slavery’, so to speak.

Will you be our ‘next Jiko’?

We enjoyed doing this campaign. We won and we know we can win again. We want to do more actions. We know there are enormous amounts of people just like Jiko or with other serious issues at work right here in Amsterdam and its surroundings. Our hope is that this story gives them hope and strength, and that maybe, they’ll have the courage to stand up to abuses. To go for it, just like Jiko. We’ll be ready for you. Because you know: if you have trouble on your job, you’re only strong when united.

 


 

Jiko e Vloerwerk vinto un compensazione de dimessi

Abbiamo vinto il nostro primo caso! Jiko ha ricevuto un sostanziale rinborso dal suo ex datore di lavoro mr. B. dopo una formale visita da parte di una delegazione vloerwerk mr.B si e’arreso.
Esattamente tre settimane dopo che jiko e stato licenziato tutto il male affare e stato risolto con firma e sigillo. NOI non ci aspettavamo una vittoria cosi veloce quindi avevamo messo gia’ in programa un meeting per organizzare una campagna contro mr. B. Meeting poi trasformato in festa!

By vloerwerk and jiko

Per la maggior parte dell’anno passato siamo stati okkupati a fondare noi stessi e a far sapere alla gente della nostra esistenza. Questo non vuol dire che jiko e’ stato la prima persona a contattarci.
Due altre l’anno fatto prima di lui, ma entrambi non anno voluto andare avanti nella questione per motivi personali. La campagna di azioni per jiko e’ stata la prima:questo sucesso ottenuto subito
dimostra che Vloerwerk non e’ solo belle idee e promesse. prova che l` essere uniti e solidali, dividere idee ed’esperienze,prendere azioni dirette; facendo cio diventiamo una vera forza .Pero
non dobiamo lasciare che questo succeso ci monti la testa e rimanere con I piedi x terra :avere pazienza ,muoversi con prudenza eattenzione.

Per quelli che si sono persi l’introduzione, qui in inqlese l’intervista a jiko

Parlando con il boss…

Dopo che abbiamo sentito dell’inprovviso licenziamento di jiko,l’abiamo acconpagnato a visitare B., per due volte presentandoci come amici ;Durante queste convesarzioni con B. abbiamo offerto
a jiko supporto morale,aiutandolo a calcolare la compensazione per il licenziamento in tronco e gli errori di amministrazione col suo contratto. Durante il primo incontro, B. prova a nascondersi a queste domande e addirittura a diffamare con buggie per andare sull’ offensiva,per esempio,jiko non e’mai stato un cuoco , ma piuttosto un lavapiatti. Quello che poi non poteva spiegare era come faceva a far andare un ristorante in un giorno pieno senza il cuoco e solo con due lavapiatti in cucina! B. non e riuscito a provocarci ; siamo rimasti calmi ed educati non divagando stando al punto del problema.

Differente attitudine B. ha all secondo incontro. All inproviso jiko diventa un cuoco, veramente pulito nel suo lavoro e adirittura uno dei migliori.B. lo chiama amico e lo copre di complimenti.
Forse si e’ accorto che non puo liberarsi di lui cosi facilmente?MA B. impeterrito ci prova ancora. Sapendo che jiko a un urgente bisogno di soldi prova a conprarlo con miseri 500 euros.La tentazione di accettare e grande.jiko vuole non vedere piu questa persona e chiudere la faccenda e andare avanti.Sentimento che molti possono capire, sentimento impresso nell idea di essere impotenti a reagire. Che B. abbia offerto quei soldi e stato un segno invece:Sa di essere in un guaio, potevamo vincere qualcosa qui.

Non sentirti in colpa jiko

Non si diventa esperti militanti in un giorno.Durante questa campagna abbiamo visto che l’aiutarsi reciprocamente in tempo di stress e periodi sfortunati vale molto di piu che aggiustare questioni pratiche .Quando abbiamo iniziato con le visite a B. jiko si sentiva vittima e colpevole per la situazione in cui era:non si rendeva conto di essere stato ingannato dall suo ex boss.jiko aveva un grande bisogno di lavorare e di soldi e B. lo usa a suo economico vantaggio.jiko tollera gli abbusi a lungo e addiritura si convince che sono normali.

Durante vloerwerk meetings abbiamo discusso le varie opzioni.Tutti ci mettono un po della loro esperienza e conoscenza e abbiamo bisogno l` uno dell`altro, perche nessuno sa in partenza molto
sull`argomento.Jiko e`ancora in dubbio.meeting dopo meeting,jiko incomincia a realizzare di non avere colpe,ma di essere una vittima.Allora e li che veramente si decide ad`andare avanti e prendere forza da questo.Questo e`quando anche noi vloerwerk decidiamo veramente di fare sul serio e prepariamo noi stessi alla causa Abbiamo publicato un intervista a jiko, articolo che e`stato alquanto popolare,articolo che viene ricercato e letto sia nel diggitale che nell analogico paperwork.Che imbroglio quel B. ha fatto!

Il primo passo nella nostra strategia e`stata quella di una visita.B. probabilmente si aspettava un altra semi-privata conversazione con jiko e un suo amico,sperando ti poterlo ancora comprare.Anziche` un gruppo di persone conpare di fronte al suo ristorante.Qualcuno rimane fuori,tre di noi entrano dentro. Chiamiamo B.ad`avvicinarsi.:vogliamo scambiare due parole con te:.
Le conversazioni amichevoli sono finite.Noi avevamo preparato una lunga lettera che documentava le molte inregolarita`da lui fatte.Con questo documento abbiamo chiesto un sostanziale rinborso.

B. prova a divincolarsi dalla questione ma le persone che abbiamo scelto per questa azione non gli danno modo. B.era cosi sorpreso che l`abbiamo fatto facilmente. Un momento sta parlando con “un amico”di jiko, in un altro momento si ritrova un organizzazione che sta alle sue spalle! Neanche due minuti che siamo entrati che gia`siamo fuori.Dando a B. una scadenza di qualche giorno per cedere, altrimenti,aspettarsi delle proteste.Quando siamo andati via lui rimane li,fermo,lettera in mano, chiedendosi cosa sia esattamente successo.Il nostro umore, d`altra parte,era grande:Il solo spiatterllarli la verita`in faccia e`stata una vittoria.

Nessuno a vloerwerk si aspettava che lui si arrendesse cosi presto.Pero` lo fa e chiama,chiedendoci di incontrarsi per negozziare.Quel giorno eravamo ancor meglio preparati, gli mettiamo di fronte una seconda,ancor piu` lunga, lista di abusi e malversazioni e le finanziarie implicazioni per jiko. Ne segue un infuocata discussione. Alla fine cede e dopo alcuni minuti e lo stesso jiko a chiudere l`affare.jiko era veramente felice e noi con lui naturalmente.Pochi giorni dopo rincontriamo B. nuovamente,questa volta in una banca ,come da noi richiesto per poter verificare il trasferimento dei soldi.

Durante questa campagna abbiamo invertito i ruoli fra jiko e B.:non piu e`il lavoratore a subire prepotenze dal suo datore di lavoro,piuttosto alza la testa e sta dritto, domandando e ottenendo I sui diritti.Iniziando a rendersi conto che lui non aveva colpe e riprendendosi il suo orgoglio indietro.Jiko getta via,per cosi dire una certa ‘mentalita` da schiavo’.

Sarai tu il nostro ‘prossimo Jiko’

Ci siamo divertiti a portare avanti questa campagna.Abbiamo vinto e confidiamo che possiamo vincere ancora.Vogliamo fare ancora piu azioni del genere.Sappiamo che c e`un enorme quantita`
di persone come jiko o con altri seri problemi al lavoro qui in amsterdam e nel interlan.la nostra aspettativa e`che questa storia dia loro speranza e forza e che forse, loro trovino il coraggio di alzarsi contro l` abusi e crederci.Propio come jiko.Noi saremo li per te.Perche sai:se hai un problema al lavoro,soltanto l`unione fa la forza.

 

Dit bericht zit in:

Categorie: Acties

Tag: horeca, jiko, overwinning